WELKOM OP DE WEBSITE MIJNADERRAPPORT.BE

Mijnaderrapport.be is een website van Servier om patiënten aan te sporen hun risico op chronische veneuze ziekte te beoordelen en informatie in te winnen bij een gezondheidszorgbeoefenaar.   De site mijnaderrapport.be is toegankelijk op smartphones, tablets, personal en/of professionele computers.

DE SITE MIJNADERRAPPORT.BE IS GEWIJD AAN HET INFORMEREN VAN PATIËNTEN OVER CHRONISCHE VENEUZE ZIEKTE. DE GEBRUIKERS MOGEN DE SITE EN/OF DE INHOUD ERVAN IN GEEN GEVAL GEBRUIKEN, KOPIËREN OF DISTRIBUEREN VOOR PROMOTIONELE DOELEINDEN OF VOOR ENIG ANDER DOEL DAN VOORZIEN IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR MIJNADERRAPPORT.BE

1. Preambule

Het gebruik van de site "http://www.mijnaderrapport.be", hierna de "Site" genoemd, is onderworpen aan de aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV" genoemd). Door gebruik te maken van de Site, erkent de surfer (hierna "Gebruiker" genoemd) dat hij/zij deze AGV heeft gelezen, verklaart hij/zij deze AGV te aanvaarden zonder voorbehoud en verbindt hij/zij zich ertoe ze te respecteren. De AGV zijn van toepassing op alle Gebruikers die de Site gebruiken. Elke toegang tot en gebruik van de Site en de tools ervan is onderworpen aan de aanvaarding en naleving van alle bepalingen van deze AGV, zonder beperking of voorbehoud. Aangezien de inhoud ervan kan veranderen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om de AGV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien een of meer bepalingen van deze AGV om welke reden dan ook ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

2. Definities

Elk van de hierna genoemde termen in deze AGV, in enkelvoud en meervoud, heeft de volgende betekenis:

Site” verwijst naar de website mijnaderrapport.be;

Gegevens” verwijst naar alle gegevens met betrekking tot de Gebruiker die door de Gebruiker op de Site worden ingevoerd, met inbegrip van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening betreffende Persoonsgegevens 2016/679 en van de wet van 30 juli 2018;

"AGV" verwijst naar de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de Site;

"Gebruiker" verwijst naar elke persoon met internettoegang;

"Servier" verwijst naar Servier Benelux N.V.

3. Aanvaarding en Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de Site, hetzij vanaf een mobiele telefoon, een mobiele toepassing, een tablet of computer, hetzij persoonlijk, hetzij op kantoor, verklaart de Gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en deze uitdrukkelijk aanvaardt zonder voorbehoud en/of wijziging van welke aard dan ook.

De huidige AGV kunnen te allen tijde door Servier worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot motivering van haar beslissing. De Gebruiker wordt daarom verzocht de AGV regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

4. Toegang tot de Site

4.1 Toegang tot de Site is gratis mogelijk voor elke Gebruiker met internettoegang.

De Gebruiker beschikt over informaticamiddelen en elektronische communicatiemiddelen, professioneel en/of persoonlijk, die hem/haar toegang geven tot de Site. De Gebruiker erkent dat hij/zij over de nodige competentie beschikt om de Site te gebruiken.

Servier kan de toegang tot de Site zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken, opschorten of wijzigen om welke reden dan ook, onder meer om veiligheidsredenen, voor de herstructurering van de machinehulpbronnen, voor het onderhoud of de verbetering van de Site of om de beschikbaarheid van informatie te verbeteren. Servier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door deze onderbrekingen, met inbegrip van het verlies van alle gegevens, in het bijzonder die welke niet in de Site zijn opgenomen.

5. Werking

5.1 Door middel van haar Platform zet Servier online en verspreidt [aan Gebruikers]:

  • Risicobeoordelingsvragenlijst voor het bepalen van de veneuze leeftijd (Vein Score)
  • Patiënteninformatie en -advies (video's, audio, artikelen....)

Elke gebruiker is bevoegd om deze functies te gebruiken in overeenstemming met deze AGV.

5.2 De Gebruiker kan ook toegang hebben tot aanvullende functies die Servier aanbiedt in verband met chronische veneuze ziekte, zoals hierboven vermeld.

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Intellectuele eigendomsrechten van de Site

Onder voorbehoud van naleving van deze AGV verleent Servier de Gebruiker die de Site gebruikt een beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve gebruikslicentie uitsluitend voor de toegang tot en het gebruik van de Site op zijn/haar mobiele apparaten en/of persoonlijke en professionele computers en om de Site uitsluitend te gebruiken om patiënten aan te moedigen hun risico op chronische veneuze ziekte te beoordelen en om informatie op te vragen bij een gezondheidszorgbeoefenaar.

6.2 Intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Site

De algemene structuur, teksten, de al dan niet geanimeerde beelden, de geluiden, software, databanken en alle andere elementen die de Site en de inhoud ervan samenstellen, waarvan met name de functies, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Servier is eigenaar van deze rechten, hetzij als auteur, hetzij uit hoofde van de verwerving ervan van derden. Als zodanig beschikt Servier over de rechten om deze aan het publiek bekend te maken.

6.3 Bijgevolg is elke reproductie en/of weergave van deze elementen (bedoeld in artikel 6.1 en 6.2) door de Gebruikers strikt verboden. Elke aanpassing, vertaling, transformatie, wijziging, regeling of distributie van elk element van de Site, in zijn oorspronkelijke of afgeleide vorm, voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming is eveneens strikt verboden en zou een vervalsing uitmaken.

Ook de merken van Servier en alle andere fabricatiemerken, dienstmerken en logo's zijn handelsmerken en beschermd door de wet op de intellectuele eigendomsrechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of gebruik van deze merken vormt een vervalsing waarvoor de auteur hiervan aansprakelijk is.

Alle op de Site genoemde product- of bedrijfsnamen die niet aan Servier toebehoren, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

7. Hyperlinks

Het gebruik door Gebruikers, in het kader van de Site, van hyperlinks naar andere informatiebronnen op het internet valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruikers en Servier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Servier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige website waartoe gebruikers toegang hebben via de Site. Servier heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites van derden, die volledig onafhankelijk zijn.   

Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de Site en een site op geen enkele wijze dat Servier op enigerlei wijze de inhoud van deze site, en a fortiori het gebruik ervan, goedkeurt.

Websites kunnen hyperlinks naar de Site bevatten. Een dergelijke link mag niet worden geïnstalleerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Servier. In ieder geval is Servier op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van deze websites, noch onderzoekt, controleert, bekrachtigt, of is Servier verantwoordelijk voor hun inhoud, reclame, producten of andere elementen die op of via deze websites beschikbaar zijn.

Gebruikers die gebruik maken van de Site mogen hierop geen hyperlinks plaatsen.

8. Bescherming van persoonsgegevens

8.1 Verzamelde persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de Site, kan informatie met betrekking tot browsing op uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) op de Site worden opgeslagen in tekstbestanden die "cookies" worden genoemd, en op uw apparaat worden geïnstalleerd, afhankelijk van uw cookievoorkeuren, die u op elk moment kunt wijzigen. Alleen de uitgever van een cookie kan de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Deze gegevens worden alleen verzameld voor het doel van de diensten die door de Site worden aangeboden en worden niet verzameld of gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker.

8.2 Gebruik van cookies

Wij willen u erop wijzen dat Servier en/of externe ondernemingen voor Servier gebruik kunnen maken van cookies uit gebieden die toegankelijk zijn op de Site. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Een van de doelen is met name het verzamelen van informatie over uw surfgedrag op de Site en het toesturen van gepersonaliseerde diensten aangepast aan uw apparaat. Cookies worden beheerd door uw webbrowser.

Voor meer informatie kunt u de volgende link raadplegen, waar u een gedetailleerde lijst vindt van de cookies die op onze site worden gebruikt en de mogelijkheid om deze instellingen in uw browser te personaliseren.

8.3 Recht op toegang

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker recht op toegang tot de informatie die op hem of haar betrekking heeft, en kan hij of zij bijgevolg, indien nodig, een kopie, rectificatie of verwijdering vragen. Dit recht op toegang, rectificatie en verwijdering kan per e-mail worden uitgeoefend op het volgende adres: "dataprivacy-belux@servier.com". U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de naleving door Servier van de geldende wetten en regelgeving met betrekking tot de gegevensbescherming.

9. Aansprakelijkheid

De Site wordt aangeboden in de staat waarin ze zich bevindt. Het gebruik en de werking ervan zijn niet onderworpen aan enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van Servier.

9.1 Inhoud

1. Aansprakelijkheid van Servier

Servier streeft Gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen. Deze verstrekking beperkt zich tot een middelenverbintenis.

De door Servier verstrekte informatie geldt uitsluitend ten indicatieve titel. Servier kan de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de Site gepubliceerde informatie niet garanderen. De Gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe deze informatie te verifiëren en erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van deze informatie.

Servier kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie, noch voor het gebrek aan beschikbaarheid van de informatie op de Site.

Servier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, direct of indirect, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van klanten, gegevens die kunnen voortvloeien uit onder andere het gebruik van de Site of, in het tegenovergestelde geval, de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

Alle gegevens met betrekking tot andere producten en diensten dan de producten en diensten van Servier, indien aanwezig op de Site, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze informatie en producten zijn als dusdanig niet onderschreven door Servier.

2. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Gebruikers kunnen met de Site interageren door informatie en/of hun Gegevens in te voeren. Het is hun verantwoordelijkheid om correcte, werkelijke, actuele, actuele, volledige en wettelijke informatie en gegevens in te voeren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn of haar interacties op de Site in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het is verboden, zonder dat deze lijst uitputtend is, om enige inhoud te publiceren waarvan de inhoud de volgende principes schendt of zou kunnen schenden:

  • de openbare orde of goede zeden;
  • de rechten van derden (recht op beeld, privacy, etc.);
  • de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Servier.

In dat verband verbindt de Gebruiker zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn interacties relevant zijn voor de context en geen subjectieve en nooit overdreven of beledigende beoordelingen bevatten, noch direct of indirect gegevens onthullen die als gevoelig worden beschouwd (ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksueel leven, overtredingen, veroordelingen, veiligheidsmaatregelen).

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de bescherming van hun Gegevens tegen de risico's van misbruik, openbaarmaking, inbraak, besmetting, onopzettelijk verlies, wijziging van hun apparatuur en Gegevens door een computervirus, opschorting of onderbreking van de dienst of andere destructieve elementen.

De Gebruiker verklaart dat hij/zij alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid aanvaardt die voortvloeit uit de publicatie van zijn/haar Gegevens op de Site. De Gebruiker vrijwaart Servier tegen elke actie van een derde, om welke reden dan ook, met betrekking tot de informatie op de Site. Daarnaast vrijwaart Gebruiker Servier tegen elke actie, van welke aard dan ook, die door een belanghebbende tegen hem wordt ingesteld wegens niet-naleving door Gebruiker van de voorgaande bepalingen.

Daarnaast wordt gepreciseerd dat Servier zich het recht voorbehoudt om in geval van niet-naleving door Gebruikers van de bepalingen in deze clausule, alle betwiste Gegevens van de Site te verwijderen, zonder afbreuk te doen aan het recht van deze laatste om de toegang van Gebruikers tot de Site zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

9.2 Medische informatie

Hoewel sommige informatie op de Site betrekking kan hebben op ziekten en/of de behandeling ervan, kan deze informatie niet op zichzelf worden beschouwd als een hulpmiddel bij de diagnose, zoals vermeld in artikel 5 van deze AGV. Servier geeft geen enkele diagnose en/of behandeladvies.    

9.3 Informaticadefecten

Door de onvoorspelbare omgeving van het internet, wijst Servier alle verantwoordelijkheid voor de volgende schadefeiten af:

  • alle schade aan de informatica-apparatuur van de Gebruiker of voortvloeiend uit het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site;
  • alle schade geleden door de overdracht van een computervirus, Trojaans paard of enige andere vorm van programma dat de functionaliteit van een computer kan beschadigen of vernietigen of de goede werking ervan kan verstoren.

De Gebruiker erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om een antivirus programma te installeren op zijn persoonlijke en / of professionele computer, tablet en telefoon, om bescherming tegen elk virus en andere alteraties van het computersysteem te verzekeren.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AGV worden beheerst door het Belgische recht, zowel wat de materiële regels als de vormregels betreft.

Alle geschillen en/of moeilijkheden bij de interpretatie of uitvoering van deze AGV worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

11. Wettelijke vermeldingen

De Site is toegankelijk via de URL http://www.mijnaderrapport.com.

Haar inhoud wordt beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

De Site wordt uitgegeven door Vector Brosss.

De Site werd ontworpen en opgericht door de vennootschap: Vector Bross, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474 928 529, met maatschappelijke zetel te Sluisstraat 79, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door Steven Deleus, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, met de nodige bevoegdheden ter zake.

Datum en versie van de Site:15/03/2021

Datum van de algemene gebruiksvoorwaarden: 15/03/2021